Általános szerződési feltételek

WEBSHOP ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy a www.epadlo.hu, online áruházban (a továbbiakban „webshop”) történő vásárlás szabályait és feltételeit rögzítse.

1. Regisztráció
 
A webshopban történő vásárláshoz regisztráció szükséges. Ön a regisztrációval elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és az abban foglaltakkal egyetért.

A webshop üzemeltetője:

Név:                         HSG Consulting Kft.
Székhely:                 1165 Budapest, Zsemlékes út 25. fszt. 4.
Raktár:                     1165 Budapest, Zsemlékes út 25. 3-as kapu (bejárat a Nyílpuska utca felől)
Cégjegyzékszám:     01-09-186859
Adószám:                 24870302-2-42


Bankszámlaszámok:

HUF: 12010611-01687666-00100005  

EUR: 12010611-01687666-00200002  

Web:                       www.epadlo.hu
Ügyfélszolgálat:      rendeles@epadlo.hu
E-mail:                    rendeles@epadlo.hu
 
A regisztrációhoz az alábbi adatokat kell megadnia:
Keresztnév
Vezetéknév
E-mail cím
Telefonszám
Szállítási adatok

A számla kiállításához szükségünk lesz a számlázási adataira is:
Cég vagy az Ön neve
Adószáma
Utca, házszám
Irányítószám
Város

Ezek után meg kell adnia jelszavát.

A regisztrációval Ön kijelenti, hogy cselekvőképes, a rendelés megtételére jogosult. A regisztráció során megadott adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint megőrizzük és harmadik személyeknek nem szolgáltatjuk ki. A rendelés során megadott adatai a szállító részére a kiszállítás érdekében, célhoz kötötten kerülnek átadásra.


1.1. A szerződés tárgyának lényeges jellemzői
Valamennyi termék mellett megtalálja annak leírását,jellemzőit, valamint a fizetendő vételárat. Ezek az árak a webshop eladási árai. Magyarországon ez a bruttó árat jelenti. Külföldi vásárlás esetén a különböző járulékos költségek minden esetben a vásárlót terhelik, legyen az például bármiféle adó, vagy vám, a teljesség igénye nélkül. Amennyiben további kérdései lennének, keressen meg minket elérhetőségeink valamelyikén.

2. A megrendelés és visszaigazolás

2.1. A webshopban lévő termékeket (a továbbiakban „Termékek”) a webshopon keresztül rendelheti meg. A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja. Korábbi rendeléseit a "Megrendeléseim" hivatkozásra kattintással tekintheti meg. Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseit, a "Kapcsolat" menüpont alatt lévő e-mail címen tegye fel! A megrendelés rögzítéséről, és a szállítás várható időpontjáról 48 órán belül e-mailben tájékoztatást („visszaigazolás”) küldünk.  Rendelése ezen visszaigazolással válik véglegessé, azaz Cégünk ezen visszaigazolással – és a vételár megfizetésével - válik kötelezetté a Termék leszállítására. A visszaigazolásban nem részletezett szerződéses feltételek tekintetében a jelen ÁSZF szabályai irányadók. Eladó a jelen ÁSZF feltételeitől kizárólag írásban tér el. A visszaigazolás és a jelen ÁSZF feltételei közötti eltérés esetén a visszaigazolásban foglalt feltételek az irányadók.

A megrendelések feldolgozása és kiszállítása hétköznapokon történik, hétvégén a szállítás szünetel.

2.2. Az Eladó a Vevő megrendelése alapján a mindenkor érvényes árlistájában található áruk beszerzését, és a saját raktárába (és/vagy egyéb helyre) történő leszállítását, valamint az áruk vételárának megfizetése ellenében az áruk tulajdonjogának átruházást vállalja.

2.3. Az Eladó a megrendelés írásbeli visszaigazolásában visszaigazolt feltételekkel vállalja teljesíteni az adásvételt. Eladó és Vevő (a továbbiakban együttesen: „felek”, bármelyikük külön: „fél”) között a teljesítésre vonatkozó kötelezettség az Eladó részéről küldött írásbeli visszaigazolással jön létre. Amennyiben a Vevő a visszaigazolás tartalmával nem ért egyet, úgy azt írásbeli nyilatkozatban (elektronikus úton) kifogásolhatja 24 órán belül (nyilatkozattétel)
A nyilatkozattétel elmulasztása a Vevő részéről a visszaigazolás elfogadását, azaz a visszaigazolás feltételei szerinti adásvételt jelenti.

2.4. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a vásárló elektronikus levelezési címen teheti meg a megrendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül.3. Teljesítés

3.1. Eladó a visszaigazolás szerint értékesíteni kívánt árut, amennyiben az raktárkészleten nincsen, az áru gyártójától/forgalmazójától megrendeli és a rakárába szállítja. Eladó az áru beérkezésekor értesíti a Vevőt.

3.2. A áruk átadás-átvételére az Eladó rakárában kerül sor. A Vevő által kért kiszállítás esetén azonban az árukat Eladó a visszaigazolásban vállalt feltételekkel, a visszaigazolásban megjelölt címre kiszállítja. Eladó jelzi Vevőnek az áruk kiszállításának várható időpontját, legalább az azt megelőző 3 nappal.

3.3. Az áru mennyiségi és minőségi megvizsgálása a teljesítés helyén történik meg. Vevő az áru átadásakor az áru mennyiségét és minőségét tételesen köteles ellenőrizni az átvételkor. Vevő az Eladó által kiállított számlán, a szállítólevélen vagy külön átvételi elismervényen aláírásával igazolja, hogy az árut hiánytalan mennyiségben és megfelelő minőségben átvette, amennyiben ezzel ellentétes kifejezett kifogás nincsen a dokumentumon. Az áru kifogás nélküli átvétele után Eladó utólagosan szállítási sérülésekből adódó reklamációt nem fogad el.

3.4. Vevő köteles megfelelő személyt biztosítania az áru átvételére (cégjegyzésre jogosult tisztségviselő, megfelelő meghatalmazott, Vevő fuvarozója, stb.). Az áru átvételére megjelent személy köteles az Eladónak igazolnia az áru átvételére való jogosultságát. Felek e körben rögzítik, hogy amennyiben a számlán, a szállítólevélen vagy külön átvételi elismervényen az átvétel igazolásánál a Vevő vagy meghatalmazottja aláírása elhelyezésre kerül, úgy az árukat a Vevő részére leszállítottnak tekintik.

3.5. Amennyiben Vevő a megvásárolni kívánt árut nem veszi át a teljesítés idejéről történt értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül, úgy késedelembe esik. Ez esetben Eladó jogosult az aktuális árlistája szerinti raktározási költséget felszámítani, 15 napot meghaladó késedelem esetén a teljesítéstől elállni, mely esetben Vevő köteles az Eladónál felmerült valamennyi költséget és felmerült kárt az Eladó felhívására megfizetni. Elállás esetében Eladó jogosult a Vevő által fizetett foglalót megtartani, illetőleg a kapott előlegből a felmerült költségeit/kárát kielégíteni.

3.6. Az áruk Vevő, vagy Vevő fuvarozója részére történő átadásával a kárveszély átszáll a Vevőre.

3.7. Vevő az adásvételtől a visszaigazolt áru vételárának megfelelő összegű bánatpénz fizetése mellett jogosult elállni (ez tartalmazza az Eladó összes költségét). Vevő jogosult az adásvételtől az Eladó felé fizetendő kártérítési, kártalanítási vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül elállni, amennyiben a eladni kívánt áruk forgalmazója/gyártója az árukat részben vagy egészben nem szállítja le az Eladó részére.


4. Tulajdonjog fenntartása, szavatosságvállalások


4.1. Eladó a leszállított áruk feletti tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. Vevő tudomásul veszi, hogy az áruk felett rendelkezni (pl. továbbértékesítés, beépítés, stb.) kizárólag a teljes vételár megfizetését követően jogosult.

4.2. Eladó a Vevő részére átadott árura a hatályos jogszabályokban előírt szavatossági és jótállási feltételeket vállalja. Az Eladó garantálja, hogy a felmerülő jótállási problémákat a gyártó vagy a termék importőre felé továbbítja.

4.3. Eladó szavatol azért, hogy az általa forgalmazott termékek minden tekintetben megfelelnek a vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak. Amennyiben a termék valamilyen okból az előírásoktól eltér, akkor a Vevő az Eladó felé az áru átvételt követően haladéktalanul jelezni köteles, hogy ezen esetben Eladó a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.

4.4. Felek megállapodnak, hogy az Eladó késedelmes vagy hibás teljesítésből, illetőleg meghiúsulásból eredő kártérítési felelősséget a vételár 10%-ban korlátozzák, figyelemmel arra is, hogy az Eladó teljesítése jelentősen függ az áru gyártójától/importőrétől. Felek nem tekintik Eladó késedelmének, ha a megvásárolni kívánt áru gyártója/importőre nem vagy késedelmesen tudja időben leszállítani az árukat az Eladó részére, illetőleg ha vis maior lép fel.

5. A termék visszaszolgáltatása  

5.1. A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől az Eladó vállalása alapján 8 napon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.  

5.2. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával, ill. kitöltött visszavásárlási nyilatkozattal együtt visszajuttatnia az Eladó címére. Az Eladó kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú, sértetlen csomagolású, nem használt vagy korábban nem beépített) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék vételárát megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Vevőnek kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik.  

5.3. Az Eladó utánvétes postai küldeményt technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után utólag, banki átutalással vagy postai csekken történő visszafizetéssel lehetséges a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint.  

5.4. Elállás esetén az Eladó a termék vételárát nem köteles abban az esetben visszatéríteni, ha a termék nem eredeti állapotban került visszaszállításra (pl. sérült, kopott, használt, sérült csomagolás stb.)  

5.5. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vevő részére.  


6. Fizetési feltételek

6.1. A áruk vételárát, továbbá szolgáltatások díját a webáruház (www.epadlo.hu) tartalmazza. Vevő kötelezettsége az Eladó aktuális árainak megismerése az ajánlatkérés/megrendelés előtt.

6.2. Amennyiben Eladó a visszaigazolásban foglalót vagy előleget jelölt meg a teljesítés előfeltételeként, úgy a teljesítést csak ezen összeg beérkezését követően kezdi meg. Erről az eladó díjbekérőt készít, melyet a Vevő által a regisztráció során megadott email címre kézbesít. Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát, amennyiben Vevő az előleget/foglalót a visszaigazolás
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül nem fizeti meg. Eladó ebben az esetben elállásra is jogosult.

6.3. Amennyiben a visszaigazolás másképp nem rendelkezik, áruk teljes vételára a megrendeléssel egyidejűleg esedékes. Eladó mindaddig megtagadhatja az áruknak Vevő részére történő átadását, amíg a vételár megfizetése maradéktalanul meg nem történik.

6.4. Amennyiben felek a fentiektől eltérően utólgos banki átutalással történő fizetésben állapodtak meg, úgy Eladó legkésőbb az áruk átadásával átadja a számláját is, melyet Vevő az abban foglaltak szerint köteles teljesíteni.

6.5. Egy összeg akkor minősül megfizetettnek, ha azt az Eladó számlavezető bankja az Eladó számláján jóváírta. Vevő az Eladónak fizetendő vételárral szemben semmilyen követelésének/igényének beszámításra nem jogosult.


6.6. Amennyiben Vevő bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot is köteles megfizetni az Eladó részére a késedelmes összeg után a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés megtörténtéig. Eladó jogosult megtagadni a Vevő további kiszolgálását, amennyiben Vevőnek tartozása áll fenn Eladó felé. Vevő köteles továbbá az Eladónak a Vevő lejárt tartozásának behajtása során felmerült összes költséget is megtéríteni (pl. ügyvédi munkadíj 30 eFt+ÁFA/óra áron).

7. Vegyes rendelkezések


7.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF tartalmát, valamint az együttműködés során a részükről eljáró személyek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelik, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel.

7.2. A jelen ÁSZF-el kapcsolatos jognyilatkozatokat – a jelen ÁSZF ettől kifejezetten eltérő rendelkezése esetén – írásban kell megtenni, melyet hatályosan kézbesíteni a másik fél számára személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), illetve postai úton tértivevényes-ajánlott küldemény formájában lehet. A közlés időpontja az átvételi elismervényen, illetve a tértivevényen megjelölt időpont. Felek megállapodnak abban, hogy az egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozataikat, amelyeket tértivevényes levélpostai küldeményként – a felek címére – szabályszerűen postára adtak, a postára adást követő 8. (nyolcadik) napon a másik féllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást. Amennyiben a jelen ÁSZF hatálya alatt bármelyik fél adataiban, elérhetőségeiben változás áll be, arról a másik felet 5 napon belül írásban értesíteni köteles. Ennek elmulasztásából eredő összes költség, kár megtérítésére a mulasztó fél köteles.

7.3. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján a felek esetleges jogvitájának elbírálására nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a felek jogvitájukra a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.
7.4. A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.

2021.03.17.